Επενδυτική Προτεραιότητα: 5β, 6α, 6γ, 6ε
Προϋπολογισμός : 7.920.000 €
Έναρξη : 1/8/2017
Άξιολόγηση : Άμεση
Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»
του ΕΠ Κρήτη 2014-2020
«Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου – Ομάδα Α΄»
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τον Δήμο Ηρακλείου και λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα για την υποβολή πρότασεων έργου προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020.
Οι πράξεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι συμβατές με το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα με τις παρακάτω δράσεις:
–Δράση 5.b.he.1 : Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα
–Δράση 5.b.he.2 : Δράσεις για την διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα
–Δράση 6.a.he.1 : Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης
–Δράση 6.c.he.1 : Δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών
–Δράση 6.e.he.1 : Επενδύσεις για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας
Παράταση υποβολής προτάσεων έως 28-9-2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ