Οδηγός Δημοσιότητας

O Επικοινωνιακός Οδηγός Υποχρεώσεων Δημοσιότητας βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014, καθώς επίσης στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος...