Επενδυτική Προτεραιότητα: 4γ
Προϋπολογισμός : 1.200.000,00 €
Έναρξη :
Άξιολόγηση : Συγκριτική
Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»
του ΕΠ Κρήτη 2014-2020
για τη Δράση 4.c.he.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση, που χωροθετούνται εντός της εγκεκριμένης περιοχής του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ