Επενδυτική Προτεραιότητα:
Προϋπολογισμός : 4.375.000 €
Έναρξη : 7-12-2015
Άξιολόγηση : Άμεση
Σε ισχύ : Ενεργή πρόσκληση

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»
του ΕΠ Κρήτη 2014-2020
για τη Δράση Τ.Β.1: «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»
Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί την Μονάδα Γ της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης και τους λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π., της δομής διαχείρισης του προγράμματος καθώς και των δικαιούχων για την προετοιμασία, παρακολούθηση και διαχείριση επιλέξιμων δράσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ