Δικαιούχοι του έργου είναι όλοι οι επιλέξιμοι φορείς (Δήμος, Φορείς Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εδρεύουν στη χωρική ενότητα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, Επιχειρήσεις, Άνεργοι κ.λπ.), ενώ άμεσα ωφελούμενοι από την υλοποίηση της Στρατηγικής BAA είναι το ευρύ κοινό άνδρες και γυναίκες, πολίτες του Δήμου Ηρακλείου καθώς και ειδικές κοινωνικές ομάδες (νέοι και νέες, γυναίκες, άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι).