2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΒΑΑ_he_1 με τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου – Ομάδα Α’»

(ως προς τον προϋπολογισμό και την περίοδο υποβολής προτάσεων / νέα ημερομηνία 28-06-2019)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ