1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΒΑΑ_he_2 : Δράση 4.c.he.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

(ως προς την περίοδο υποβολής προτάσεων – νέα ημερομηνία λήξης υποβολής 16-11-2018)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ