Δόθηκε 4η τροποποίηση της πρόσκλησης του Άξονα Προτεραιότητας 2 της ΣΒΑΑ Ηρακλείου (Ομάδα Α΄) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, με νέα ημερομηνία 30/06/2020. (Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Αριθμ. Πρωτ. 1283/17-03-2020).