Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου Ηρακλείου, υπέβαλε ΤΔ στις 28/02/2020 με τίτλο πράξης: Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας Δήμου Ηρακλείου (περιοχή ΣΒΑΑ Ηρακλείου ) Π/Υ 1.009.500,00€. (Υποέργο 1: «Διαχείριση – Παρακολούθηση της Πράξης – Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων» Π/Υ 375.000,00€, Υποέργο 2: «Συμβουλευτική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων» Π/Υ 625.000,00€). Μέσω της Πράξης αναμένεται να ωφεληθούν 500 άνεργοι, νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ), φτωχοί εργαζόμενοι με σωρευτικά χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την ΠΕΣΚΕ της περιοχής ΒΑΑ Ηρακλείου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης.