Η Πράξη αφορά τη δημιουργία μιας υποδομής επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) σχετικά με την προβολή της περιοχής ΒΑΑ χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι τεχνολογίες αιχμής που θα χρησιμοποιηθούν θα παρέχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο με τους εξής τρόπους: (α) επιτόπου (on-site) κατά τη διάρκεια περιήγησης (β) απομακρυσμένα (remotely) σε εκδηλώσεις και εκθέσεις  (γ) μέσω του διαδικτύου (via the web) με τη χρήση σταθερών και φορητών συσκευών (δ) μέσω της υπάρχουσας υποδομής ενημέρωσης και προβολής.