Ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2020 η υποβολή προτάσεων για τη δράση 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης» ύστερα και από τη 2η τροποποίηση που αφορούσε την περίοδο υποβολής των προτάσεων και κριτήρια της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης πράξεων. Η Δράση εντάσσεται στο Άξονα Προτεραιότητας 1 που αφορά την «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Θεματικού Στόχου «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και τη ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών της» στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2b “Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Τ.Π.Ε. ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης του Τ.Π.Ε. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός για κάθε πράξη ανέρχεται στις 15.000,00 € και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών Τ.Π.Ε.