Στον άξονα 2/6a, με περιεχόμενο Δράσεις για την Ενίσχυση της Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης και συνολικό προϋπολογισμό 1.700.000 € εκδόθηκε η Πρόσκληση 4919/13-10-20 για τις δράσεις: Δημιουργία & Ανάπτυξη Πράσινων Σημείων π/υ 905.000 €, Προμήθεια Απορριματοδεκτών Ανακύκλωση π/υ 100.000 € και Προμήθεια Εξοπλισμού Οχημάτων π/υ 695.000 € με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Ο άξονας λήγει στις 18/1/2021 (πλην των δράσεων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης).