Εντός του 2020, αποτιμήθηκε η πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου για το τρέχον έτος. Αναλύοντας τα δεδομένα της υλοποίησης, καταγράφονται τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής έως 21/12/2020, τα οποία αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και τα σχετικά γραφήματα: