Στον Άξονα 2 / 6a με περιεχόμενο: «Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης», έχει ενταχθεί η δράση Επικοινωνιακό Σχέδιο για την Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση με φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Ηρακλείου. Η δράση έχει δημοπρατηθεί, έχει κατακυρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο της συμβασιοποίησης. Η πρόσκληση στον άξονα λήγει στις 31/05/2021.