Εκδόθηκε η 2η τροποποίηση στην πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» για τη Δράση 6.a.he.2: Δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης με ημερομηνία λήξης 31/05/2021. Ο Δήμος Ηρακλείου προβλέπεται να υποβάλλει 2 κύριες πράξεις που αφορούν α) τη δημιουργία Πράσινου Σημείου και του απαραίτητου εξοπλισμού του και β) την προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου, η οποία θα περιλαμβάνει οχήματα, κάδους ανακύκλωσης και άλλες προμήθειες εξοπλισμού.  Οι δράσεις έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης απορριμμάτων και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβαση του ΣΒΑΑ Ηρακλείου. Στο παρόν στάδιο ωρίμανσης έχουν πραγματοποιηθεί οι μελέτες των Δράσεων.