Εκδόθηκε η 8η Τροποποίηση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη». Οι πράξεις που θα υποβληθούν πρέπει να είναι συμβατές με το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα με τις δράσεις: Δράση 5.b.he.1: Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, Δράση 5.b.he.2: Δράσεις για τη διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα, Δράση 6.a.he.1: Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, Δράση 6.c.he.1: Δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών, Δράση 6.e.he.1 Επενδύσεις για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στον δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας. Οι προσκλήσεις έχουν ημερομηνία λήξης την 31/05/2021.