Εντάχθηκε στον Άξονα 2 / 6c,  η Δράση «Αποκατάσταση και  Συντήρηση Βυζαντινού – Ενετικού Τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης (π/υ 380.000 €) με την υπ’ αριθμόν απόφαση ένταξης ΕΥΔΕΠ 1963/06-05-2021. Η δράση έχει τα ακόλουθα Υποέργα: Υποέργο 1: Αποκατάσταση και Συντήρηση Βυζαντινού – Ενετικού Τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης (π/υ 225.000). Φορέας Υλοποίησης: Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Υποέργο 2: Κατασκευή στεγάστρων για την προστασία του Ενετικού Τείχους (π/υ 155.000). Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ηρακλείου.