Στον άξονα 2/6α με συνολικό προϋπολογισμό 1.700.000 € που αφορά δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνονται οι πράξεις:

  • Πράσινο Σημείο /ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Μάχης Κρήτης (π/υ 1.295.850,17 €), Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ηρακλείου.
  • Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου (π/υ: 790.202,40). Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ηρακλείου.