Την επόμενη περίοδο έχει σχεδιαστεί και πρόκειται να ξεκινήσει η υλοποίηση των 2 Ερευνών Πεδίου με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων προς τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων της Στρατηγικής ΒΑΑ (πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λπ.) προκειμένου να επιτευχθεί μέτρηση δεικτών εκροών και αποτελέσματος.  Η 1η έρευνα πεδίου, σχεδιάστηκε με αντικείμενο την αποτύπωση της άποψης πολιτών και επιχειρήσεων για το ρόλο των ψηφιακών εφαρμογών στην τουριστική προβολή, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) – Επενδυτική Προτεραιότητα 2c. Η 2η έρευνα πεδίου, έχει σαν στόχο την αποτύπωση της εικόνας πολιτών & επιχειρήσεων αναφορικά με τις δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) – Επενδυτική Προτεραιότητα. 6α. Οι δύο  έρευνες πρόκειται να διεξαχθούν διαδικτυακά.